10/16/2009

உள்ளம் கவர் வில்லன்


அனைவருடைய உள்ளம் கவர்ந்த வில்லன். இவர் மரணம் என்னை கொஞ்சம் பாதித்தது. என்னதான் இருந்தாலும் என் ஊர்காரர் இல்லையா?

10/13/2009

paul mccartney


பால் மெக்கார்டினி. பீட்டில்ஸ் குழுவில் ஒருவர். வார்ஹோல் முறையில் வரைந்துள்ளேன்.