7/27/2011

ஒரு தமிழ்ப் பெண்

ஒரு தமிழ்ப் பெண்ணை கற்பனையில் வரைந்தது. கொஞ்சம் என் அம்மாவின் சாயலாகவும் இருக்கும்.