8/28/2012


கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நவீன ஓவியம் வரைய முயற்சித்ததில் பிறந்தது.

கோவையின் ஓவியரும், எழுத்தாளருமான, திரு.ஜீவானந்தன் அவர்களை ANDY WARHOL ஓவியமாக வரைந்துள்ளேன்.


கோவையின் ஓவியரும், எழுத்தாளருமான, திரு.ஜீவானந்தன் அவர்களை ஓவியமாக வரைந்துள்ளேன்.