11/13/2011

தமிழ் செல்வனுக்கு அஞ்சலிதமிழ் செல்வனுக்கு அஞ்சலி

இப்போதுதான் கொஞ்சம் அனிமேசன் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். அதற்க்காக செய்து பழகிய ஓவியம். படத்தை "க்ளிக்" செய்யுங்கள்.