3/16/2011

ஓவியர் மருது


ஓவியர் அண்ணன் மருது என் மனம் கவர்ந்த ஓவியர், அவரை "க்யூபிக்" முறையில் வரைந்துள்ளேன். இவரை வரைவது எனக்கு பெருமை.