2/15/2011

தெய்வக் குமரன்குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்பார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே தெய்வம் இந்த குமரன்

PAPPA 2

           இதுவும் நண்பர் சுப்ரமணிக்காக வரைந்த பாப்பா

PAPPAஇது நண்பர் சுப்ரமணிக்காக வரைந்த பாப்பா

GUN

துப்பாக்கிகள் மீது சிறுவயது முதலே காதல் எனக்கு. அப்படி காதலுடன் வரைந்த வெக்டர் ஓவியம்தான் இது.