1/31/2012

கர்னாடகா சித்ரகலா பரிஷத் ஓவியச் சந்தை 2012

கர்னாடகா சித்ரகலா பரிஷத்தின் நுழைவாயில்.

கர்னாடகா சித்ரகலா பரிஷத் ஓவியச் சந்தை 2012

எனக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கடையை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட பொழுது.

கர்னாடகா சித்ரகலா பரிஷத் ஓவியச் சந்தை

கர்னாடகா சித்ரகலா பரிஷத் ஓவியச் சந்தை


நல்ல பசி நேரத்தில் நண்பர் வாங்கித்தந்த சிக்கன் பிரியாணியை கட்டும் பொழுது.

1/30/2012

OSHOஓஷோவை அவருடைய தாடிக்காகவே வரைந்தேன்.