2/15/2011

தெய்வக் குமரன்குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்பார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே தெய்வம் இந்த குமரன்

No comments: