7/27/2011

ஒரு தமிழ்ப் பெண்

ஒரு தமிழ்ப் பெண்ணை கற்பனையில் வரைந்தது. கொஞ்சம் என் அம்மாவின் சாயலாகவும் இருக்கும்.

2 comments:

Suzanne Bean said...

I really like the tonal value of this piece. Very nice.

D.Martin said...

thanks Suzanne