8/28/2012கோவையின் ஓவியரும், எழுத்தாளருமான, திரு.ஜீவானந்தன் அவர்களை ஓவியமாக வரைந்துள்ளேன்.

No comments: