4/01/2011

ஓவியர் பிக்காசோ
ஓவியர் பிக்காசோ-வை அவருடைய ஓவியங்களைக் கொண்டே கொலாஜ் பாணியில் போட்டோஷாப்பில் வரைந்தது.

No comments: